Thứ ba, ngày 30 tháng 11 năm 2021 |
Chào mừng các bạn đến với website Công Đoàn Trường Đại Học Đồng Tháp
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 76


Hôm nay: 20

Tháng hiện tại: 8048

Tổng lượt truy cập: 495335

Tổ chức Hội nghị tổ công đoàn trực thuộc tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn Trường Đại học Đồng Tháp nhiệm kì 2017 - 2022


Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

Căn cứ Kế hoạch số 310/KH-CĐN, ngày 06/12/2016 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc tổ chức đại hội công đoàn giáo dục các cấp tiến tới Đại hội XV Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Căn cứ tình hình thực tế ở công đoàn cơ sở, Ban Thường vụ Công đoàn Trường Đại học Đồng Tháp xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổ công đoàn trực thuộc tiến tới Đại hội Đại biểu Công đoàn Trường Đại học Đồng Tháp lần thứ XIX, nhiệm kì 2017 – 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích chung  


         - Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Công đoàn Trường lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2013-2017), những thuận lợi, khó khăn, những ưu điểm, hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ của BCH Công đoàn và tổ công đoàn trực thuộc; xây dựng phương hướng công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 gắn với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, của từng đơn vị và nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên công đoàn.

         - Kiểm điểm vai trò lãnh đạo của cán bộ công đoàn ở tổ công đoàn trực thuộc, của BCH, Ban Thường vụ Công đoàn Trường; chuẩn bị Đề án nhân sự và danh sách ứng cử BCH Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2017-2022.

          - Bầu tổ trưởng, tổ phó công đoàn nhiệm kỳ 2017-2019 (đối với Hội nghị tổ công đoàn), bầu Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Đồng Tháp nhiệm kỳ 2017-2022 (đối với công đoàn Trường).

          - Bầu cử đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Công đoàn Trường Đại học Đồng Tháp lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2017-2020 (đối với Hội nghị tổ công đoàn), bầu đại biểu tham dự Đại hội XV Công đoàn Giáo dục Việt Nam (đối với Đại hội đại biểu Công đoàn Trường).

2. Yêu cầu

2.1. Đối với công đoàn trường


        - Công tác chuẩn bị nội dung văn kiện, nhân sự và chương trình đại hội đảm bảo đúng điều lệ Công đoàn Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của BCH Công đoàn theo tinh thần Nghị quyết của Đảng ủy Nhà trường và định hướng chỉ đạo của Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

        - Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới phải đảm bảo tiêu chuẩn chức danh, tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, có uy tín, tinh thần đoàn kết và có khả năng tập hợp đoàn viên, số lượng và cơ cấu hợp lý theo đúng quy định của tổ chức Công đoàn về tổ chức đại hội công đoàn cấp cơ sở.

          - Việc bầu cử đại biểu dự Đại hội đại biểu Công đoàn Trường Đại Đồng Tháp lần thứ XIX và đại biểu dự Đại hội Công đoàn cấp trên đảm bảo về số lượng, tiêu chuẩn và cơ cấu.

          - Tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể đoàn viên về đợt sinh hoạt chính trị này, tổ chức các hoạt động chào mừng thiết thực, hiệu quả, an toàn và tiết kiệm.

2.2. Đối với tổ công đoàn trực thuộc


         - Tổ chức hội nghị tổ công đoàn ở đơn vị theo hướng dẫn chỉ đạo của BCH Công đoàn Trường.

         - Việc bầu cử đại biểu dự Đại hội đại biểu Công đoàn Trường lần thứ XIX phải đảm bảo về tiêu chuẩn, số lượng theo phân bổ của BCH Công đoàn.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

1.  Hội nghị tổ công đoàn trực thuộc

          - Thời gian: Hội nghị tiến hành trong một buổi: Từ 01/10 đến 15/10/2017

          - Địa điểm: tổ công đoàn tự lựa chọn và mượn địa điểm tổ chức Hội nghị phù hợp với quy mô và số lượng đại biểu tham dự Đại hội cấp mình (có hướng dẫn riêng).

2. Đại hội đại biểu Công đoàn Trường Đại học Đồng Tháp


          - Thời gian: Tháng 12 năm 2017 (dự kiến 16/12/2017)

          - Địa điểm: Hội trường Nhà H1 (Có hướng dẫn riêng).

3. Hoạt động chào mừng đại hội


         - Phát động phong trào thi đua “Dạy tốt – Phục vụ tốt” trong toàn Trường nhằm thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Công đoàn Trường và kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.
          
       - Các Ban Công đoàn tổ chức tuyên truyền và xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động thiết thực để chào mừng đại hội.

III. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Hội nghị tổ công đoàn trực thuộc


          - Tổng kết, đánh giá hoạt động công tác công đoàn ở tổ công đoàn.

          - Thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn Trường.

          - Bầu tổ trưởng, tổ phó công đoàn nhiệm kỳ 2017-2019  (theo quy định Điều lệ Công đoàn đối với tổ công đoàn, hội nghị tổ chức 5 năm 2 lần).

          - Giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới.

          - Bầu cử đại biểu dự Đại hội đại biểu Công đoàn Trường lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2017-2022.

2. Đại hội đại biểu Công đoàn trường


        - Báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kì 2013 – 2017 và Phương hướng nhiệm vụ hoạt động công đoàn nhiệm kì 2017 – 2022 do Ban Chấp hành công đoàn nhiệm kì 2017 – 2022 trình Đại hội.

          - Phát biểu của đại diện Đảng ủy nhà trường và Công đoàn cấp trên.

         - Thảo luận báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kì 2013-2017 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động công đoàn nhiệm kì 2017 - 2022.

          - Tham luận của Đại biểu dự Đại hội.

          - Đại hội bầu Ban chấp hành nhiệm kì 2017 - 2022.

          - Bầu đại biểu dự Đại hội Công đoàn cấp trên.

          - Thông qua Nghị quyết Đại hội.

IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỘI NGHỊ


        - Đại biểu khách mời: Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp; Công đoàn Giáo dục Việt Nam, một số công đoàn đơn vị bạn (nếu có).

       - Theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam, đại biểu chính thức tham dự Đại hội công đoàn cơ sở không vượt quá 150 người gồm đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành nhiệm kì 2013 – 2017 (đại biểu đương nhiên), đại biểu do các tổ trực thuộc bầu lên và đại biểu do Ban Chấp hành công đoàn nhiệm kì 2017 – 2022 chỉ định (dự kiến tổng số đại biểu sẽ triệu tập cho đại hội là 140).

V. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI

        Để công tác chuẩn bị cho Đại hội được chu đáo quyết định sự thành công của Đại hội, Ban Chấp hành công đoàn trường sẽ báo cáo kế hoạch và xin ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Công đoàn Giáo dục Việt Nam; thành lập các Tiểu ban công tác chuẩn bị cho Đại hội (có Quyết định và văn bản hướng dẫn nhiệm vụ riêng cho mỗi tiểu ban) gồm:


          - Tiểu ban nội dung.

          - Tiểu ban nhân sự.

          - Tiểu ban tổ chức, phục vụ.

          - Tiểu ban tuyên truyền, khánh tiết.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

         Các Ủy viên Ban Chấp hành công đoàn, công đoàn các đơn vị trong trường căn cứ  kế hoạch này và các hướng dẫn cụ thể  tiếp theo để chỉ đạo và chuẩn bị tốt cho Hội nghị tổ công đoàn trực thuộc tiến tới Đại hội Đại biểu Công đoàn trường nhiệm kì 2017 – 2022 diễn ra thành công.


        Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội nghị tổ công đoàn trực thuộc và Đại hội đại biểu Công đoàn Trường Đại học Đồng Tháp lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2017-2022. Ban Thường vụ Công đoàn trường báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường và Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam./.
 
(Trích kế hoạch số 18/ KH-CĐĐHĐT ngày 22 tháng 8  năm 2017)
Tập tin đính kèm:

103635230817_kh-to-chuc-hoi-nghi-cong-doan-cac-cap.pdf

Close