Thứ sáu, ngày 5 tháng 3 năm 2021 |
Chào mừng các bạn đến với website Công Đoàn Trường Đại Học Đồng Tháp
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 29


Hôm nay: 299

Tháng hiện tại: 970

Tổng lượt truy cập: 443938

QUYẾT ĐỊNH về việc ban hành Quy định về công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo

 

ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

                                                                                                                                     

Căn cứ Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Luật Công đoàn số 12/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI;

Xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định “về công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo”.

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 530/QĐ-TLĐ ngày 20 tháng 3 năm 2006.

 

Điều 3. Các cấp công đoàn, các đơn vị hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp trong hệ thống công đoàn có trách nhiệm thi hành Quyêt định này

 

 Nơi nhận:

-Như Điều 3;

-Ủy viên BCH TLĐ;

-Ủy viên UBKT TLĐ;

-Lưu: Văn thư, UBKT TLĐ.

 

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH

(Đã ký tên,  đóng dấu)


Đặng Ngọc Tùng

 

 

 

(Trích quyết định số 254/QĐ-TLĐ, ngày 05 tháng 03 năm 2013)

Vui lòng xem tập tin đính kèm!

Tập tin đính kèm:

52445140514_QD254_TLD.pdf

Close